?

Log in

No account? Create an account
Spill av video på SeByen Skapåmarked - Det er ikke gull alt som glitrer [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Apr. 24th, 12·10:59 am]
27desember83
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: vatten
12-04-24 05:12 pm (UTC)
Eg syns eg såg rulleskeisene dine der, så eg stakk håve inn for å se itte deg, men det gjorde eg ikkje :)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-04-25 04:47 am (UTC)
:) eg gav de visst vekk ;P
(Reply) (Parent) (Thread)